Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,001
21
95
365
56,678

Liên kết

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2013 – 2014
Cập nhật 05/09/2013 Lượt xem 887 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH

QUẢNG TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 42 / KHĐBCL -ML

 

Quảng Trị, ngày 19  tháng  07 năm 2013

 

                                                           

KẾ HOẠCH  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH QUẢNG TRỊ

NĂM HỌC  2013 – 2014

 

I. Các căn cứ xây dựng kế hoạch.

1.Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

2. Căn cứ thông tư số 62 /2012/TT-BGDĐT ngày  28 tháng 12 năm 2012 về  ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

3.Kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng 2012-2013.

II. Mục tiêu và kết quả .

1. Các mục tiêu:

- Mục tiêu thứ nhất: Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng của trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị

- Mục tiêu thứ hai:  Thực hiện đánh giá cấp cơ sở đào tạo.

- Mục tiêu thứ ba: Nâng cao hiệu quả công tác tự đánh giá đảm bảo chất lượng của Nhà trường

2. Các kết quả mong đợi:

  • Đối với mục tiêu thứ nhất:

-          Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định hoạt động đảm bảo chất lượng Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị

-          Xây dựng chiến lược phát triển trường đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

  • Đối với mục tiêu thứ hai: 

-          Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo.

  • Đối với mục tiêu thứ ba:

-          Xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra ở tất cả các ngành.

-          Khắc phục những tồn tại cơ bản trong công tác đánh giá cấp chương trình tại trường.

III. Những nội dung công việc chính.

Trong năm học 2013 – 2014, Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị thực hiện những nội dung công việc chính sau đây:

  1. Cấp Trường

 

STT

Nội dung công việc

Phụ trách theo dõi và hỗ trợ

Đơn vị thực hiện

1

Xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị

HĐQT, BGH

P. Đào Tạo

2

Xây dựng chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020

HĐQT, BGH

P. Đào Tạo

3

Xây dựng chiến lược phát triến và sử dụng nguồn nhân lực của Trường

HĐQT, BGH

Phòng QT – HC - TH

4

Xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị.

HĐQT, BGH

Phòng QT – HC -TH

5

Xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ công tác quản lý và đào tạo của nhà trường theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị.

HĐQT, BGH

Phòng QT – HC –TH phối hợp với các phòng ban trong trường.

6

Triển khai khắc phục những tồn tại trong báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo;

Hội đồng tự đánh giá

Phòng, ban, Khoa, Tổ bộ môn trong trường.

7

Điều chỉnh lại báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo

Hội đồng tự đánh giá

P.ĐT, P.KT – CN - TT

8

Xây dựng website và công khai những thông tin đảm bảo chất lượng trên trang web.

HĐQT, BGH

P.KT – CN - TT

 

  1. Cấp cơ sở (Phòng, Khoa và các đơn vị trực thuộc):

STT

Nội dung công việc

Phụ trách theo dõi và hỗ trợ

Đơn vị thực hiện

1

Rà soát và xây dựng lại chuẩn đầu ra ở tất cả các ngành

BGH, P.ĐT

Các Khoa

2

Khắc phục những tồn tại, điểm yếu trong đánh giá cấp chương trình

BGH, P.ĐT

Các Khoa

4

Khảo sát và xử lý dữ liệu lấy ý kiến môn học, khoá học đối với chương trình đào tạo của trường

BGH

P.QLHS – SV, P.ĐT

5

Thí điểm thực hiện khảo sát lấy ý kiến về môn học, khóa học đối với các chương trình đào tạo  đại học liên thông

BGH

P.QLHS – SV, P.ĐT

6

Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; kế hoạch công tác năm; phân công nhiệm vụ của đơn vị và công bố công khai trên trang web

BGH

P.QT – HC – TH; P.KT –CN -TT

 

IV. Tổ chức thực hiện:

Ban Giám hiệu giao cho các Phòng ban và Khoa  lập kế hoạch chi tiết về nội dung công việc, đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành trình Ban Giám hiệu duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:

 

- HĐQT (Báo cáo),

- BGH (Chỉ đạo thực hiện),

- Các Phòng ban (Thực hiện),

- Lưu: VT,

 

 

            Ths. Phan Thị Loan

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết