Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,746
17
205
182
56,423

Liên kết

LỚP K4TK4A
Cập nhật 06/01/2015 Lượt xem 331

Học phần

TC

Cấu trúc

Ngày thi

Buổi thi

Thời gian thi

Ghi chú

Kinh tế thương mại đại cương

2

24,6

18/01/15

Ngày

7h30

Thi lại lần 1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

36,9

18/01/15

Ngày

7h30

Thi lại lần 1

Toán cao cấp 1

2

24,6

18/01/15

Ngày

7h30

Thi lại lần 1

Toán cao cấp 2

2

24,6

18/01/15

Ngày

7h30

Thi lại lần 1

Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

3

36,9

12/04/15

Ngày

15h30

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

24,6

10/05/15

Ngày

15h30

 

Các tin khác

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết