Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,771
42
230
182
56,448

Liên kết

Quyết định thành lập hội đồng nghiên cứu khoa học
Cập nhật 30/12/2014 Lượt xem 586

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH

QUẢNG TRỊ

Số:      /QĐ-TCML

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

              Quảng Trị, ngày 08  tháng 12  năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập hội đồng nghiên cứu khoa học

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH QUẢNG TRỊ

 

- Căn cứ Quyết định số 3115/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 về việc thành lập trường Trung học tư thục Công - Kỹ nghệ Mai Lĩnh;

- Căn cứ Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGD&ĐT ngày 29/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2014 - 2015 của trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị;

- Theo đề nghị của Phòng Hành chính- Kế toán, Phòng  Đào tạo, Phòng Quản lý HS-SV,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập hội đồng nghiên cứu khoa học của trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị, gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

      Điều 2. Hội đồng nghiên cứu khoa học của trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị, hoạt động theo quy định của điều lệ, quy chế tổ chức của trường và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) cán bộ, giáo viên của nhà trường chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

                                                                              

 

 Nơi nhận:

- HĐQT;

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Kèm theo quyết định  số: 123   /QĐ- TCML ngày  03  tháng 12 năm 2014)

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị
công tác

Chức danh

1

TS. Lê Thị Xuân Liên

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

ThS. Phan Thị Loan

Phó Hiệu trưởng

P. Chủ tịch HĐ

3

CN. Cao Nguyễn Phương

Phòng Hành chính

Ủy viên

4

CN. Nguyễn Thế Hữu

Phụ trách phòng Đào tạo

Ủy viên

5

CN. Đỗ Hoàng Hà

Phòng CNTT

Ủy viên

6

CN. Võ Thị Kim Chi

Khoa Kinh tế

Ủy viên

 

 

 


Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết