Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,741
12
200
182
56,418

Liên kết

NỘI QUY LAO ĐỘNG
Cập nhật 20/08/2013 Lượt xem 802

                                                                                                              

 

NỘI QUY LAO ĐỘNG

 

                   (Ban hành kèm theo Quyết Định số:     ngày 27/12/2010 của HĐQT)

Dựa vào Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.Trường Trung cấp Mai lĩnh ban hành Nội quy lao động bao gồm: 8 chương, 29 điều làm căn cứ thực hiện cho những hoạt động về lao động của nhà trường.

 

CHƯƠNG I

   NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:  Nội quy lao động nhằm mục đích để người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định trong Bộ Luật Lao Động, qui định trong điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp, quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập nhằm bảo đảm quá trình hoạt động đạt kết quả tốt nhất.

 

Điều 2: Thực hiện Nội quy lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, nhằm bảo vệ quyền lợi đôi bên theo pháp luật.

 

Điều 3: Người sử dụng lao động là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

Điều 4: Người lao động là những người đã giao kết hợp đồng lao động với Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

Điều 5: Giáo viên - CBNV vi phạm nội quy lao động, luật lao động, tùy theo mức độ, đều được nhắc nhở hoặc xử lý kỷ luật lao động hoặc truy tố trước pháp luật.

 

Điều 6: Trong kế hoạch hoạt động của Nhà trường phải sắp xếp ổn định cán bộ ngay từ đầu năm học. Trong trường hợp, Cán bộ, Giáo viên có kế hoạch thuyên chuyển hoặc nghỉ việc. Nhà trường sẽ giải quyết vào đầu kỳ hoặc cuối kỳ, sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào vào giữa kỳ của năm học. (Mỗi kỳ là 5 tháng).

                Trường hợp những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, không quy định tại nội quy này sẽ được bàn bạc giải quyết cụ thể theo thoả ước lao động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường hoặc dựa theo các văn bản của Nhà nước hiện hành về luật lao động.

 

 

CHƯƠNG II

  TRẬT TỰ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 7: Chấp hành quy định của nhà trường

Người lao động phải tuyệt đối chấp hành nội quy lao động của nhà Trường.

1.     Giáo viên - CBNV có trách nhiệm hoàn thành công việc đã được xác định trong hợp đồng lao động và lãnh đạo phân công.

 

 

2.     Khi làm việc không được tự ý thay đổi quy trình, quy chế và sự phân công đã được quy định. Khi có điều gì chưa phù hợp cần báo cáo BGH và làm theo sự chỉ đạo trực tiếp của BGH nhà trường.

 

 

3.     Phải có tinh thần hợp tác làm việc tốt giữa Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu. Giáo viên và CBNV có nhiệm vụ giữ gìn trật tự nội bộ.

 

Điều 8: Giữ  trật tự vệ sinh nơi làm việc

1.     Giáo viên  - CBNV  làm việc phải đúng giờ qui định, không được đi muộn về sớm, tác phong nhanh nhẹn, khoa học, nghiêm túc.                                                                    .          a. Trường hợp Cán bộ, Giáo viên đi muộn sẽ được nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ được áp dụng theo quy chế thưởng phạt.

            b. Những trường hợp vi phạm mà lý do không chính đáng thì sẽ bị khiển trách hoặc cảnh cáo trước Hội đồng nhà Trường.

2.     Phải có ý thức chấp hành kỷ luật tốt, chấp hành chỉ đạo của Hội đồng quản trị, của Ban giám hiệu, của lãnh đạo các Phòng, Khoa.

3.     Quan hệ đồng nghiệp tốt, quan hệ học sinh đúng mực, mô phạm.

4.     Khi giao tiếp giải quyết công việc cần có thái độ văn minh, lịch sự.

5.     Khi cần làm việc ngoài giờ phải báo cáo với Ban giám hiệu và khi được chấp thuận mới thực hiện.

6.     Nơi làm việc cần xếp sắp gọn gàng, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

 

CHƯƠNG III

   THỜI GIAN LÀM VIỆC, THỜI  GIAN NGHỈ.

Điều 9: Thời gian làm việc

            a. Cán bộ Quản lý làm việc theo yêu cầu của công việc nhưng không dưới

 08 giờ/ ngày, trực và phân công trực hợp lý theo thời gian học của Học sinh.

(Bao gồm cả ban ngày và buổi tối).

            b. CBNV làm việc 08 giờ/ngày (Trừ trường hợp kiêm nhiệm công việc).

            (Thời gian làm việc vào mùa đông và mùa hạ của nhà Trường được sắp sếp thích hợp).

            c. Một tuần làm việc 6 ngày, từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ bảy. Nếu công việc làm phải trùng vào ngày lễ, chủ nhật thì được sắp xếp nghỉ bù.

            d. Giáo viên giảng dạy đủ số tiết theo quy định của BGDĐT, Quy chế của nhà Trường và theo thời khóa biểu đã quy định.

e. Những lao động khác như bảo vệ, tạp công, Quản lý học sinh có quy định thời giờ làm việc riêng biệt. (Tạp công và Quản sinh đi trước giờ từ 15-30 phút) để vệ sinh, kiểm tra tác phong học sinh trước khi vào Trường, hết buổi học kiểm tra từng lớp trước khi đóng cửa.

f. Những người làm việc không theo thời gian cố định phải có sự phân công cụ thể.

 

 

Điều 10: Thời gian nghỉ ngơi

            a. Nghỉ hàng tuần : Mỗi tuần lễ được nghỉ 1 ngày (Chủ nhật).

            b. Nghỉ hàng năm:   Lễ, tết theo quy định hiện hành.

® Cán bộ quản lý - CBNV khối văn phòng ngoài thời gian nghỉ lễ theo quy định một năm được nghỉ 12 ngày phép.

® Giáo viên cơ hữu: Giảng dạy theo giờ tiêu chuẩn quy định của nhà trường được nghỉ lễ, tết theo quy định đã nêu trên và (nghỉ hè 1 tháng) hưởng

 

lương cơ bản. Thời gian còn lại chưa giảng dạy phải triển khai kế hoach làm việc tại trường.

 

                                                             

 

 

CHƯƠNG IV

                              QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

 

Điều 11: Quyền lợi

             a. Sau khi ký hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên, người lao động được nhà Trường đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  và hưởng những chế độ khác dựa theo quy định của luật lao động phù hợp với điều kiện của nhà Trường.

 b. Tiền lương của người lao động được thể hiện trên hợp đồng lao động và được đánh giá bằng chất lượng và hiệu quả công việc.

              c. Người lao động được đi học nâng cao trình độ phù hợp với chuyên môn, được hưởng chế độ theo Quy chế nội bộ của nhà Trường đồng thời phải cam kết thời gian làm việc.

 

 

Điều 12: Nghĩa vụ

             a. Người lao động phải qua thời gian đào tạo bổ sung nghiệp vụ và làm thử trước khi có quyết định tiếp nhận chính thức. Thời gian đào tạo bổ sung nghiệp vụ và làm thử  được hưởng 80% mức lương cấp bậc, chức vụ, và trình độ chuyên môn theo hệ số.

             c. Người lao động có nghĩa vụ thực hiện nội quy lao động, Điều lệ và Quy chế của nhà Trường.

           d. Người lao động có thể bị đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không đủ khả năng hoàn thành công việc, thường xuyên vi phạm nội quy, gây mất đoàn kết nội bộ, không thực hiện chủ trương kế hoạch đã đề ra hoặc thực hiện mà không có hiệu quả. Tự ý nghỉ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong năm và những quy định khác thực hiện theo điều 38, 84 và 85.

          e. Những điều chưa nêu trong nội quy này được áp dụng theo Bộ luật lao động.

 

 

 

CHƯƠNG V

 AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Điều13: Tất cả Giáo viên - CBNV khi vào làm việc có trách nhiệm đảm bảo về an toàn lao động cho mình và mọi người.

 

Điều 14: Cán bộ phụ trách phòng máy, phòng thí nghiệm  phải bảo đảm đúng qui định bảo trì, bảo dưỡng máy móc không để xảy ra sự cố về an toàn lao động.

 

Điều 15: Người lao động cần nêu cao tinh thần tiết kiệm, không lãng phí điện, nước, điện thoại.

 

 

CHƯƠNG VI

BẢO VỆ TÀI SẢN , BÍ MẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 16: Tất cả Giáo viên - CBNV cần có trách nhiệm bảo vệ uy tín nhà trường, bảo vệ tài sản chung, bảo vệ những tài sản mà nhà trường đã giao cho cá nhân quản lý sử dụng, không để hư hỏng, mất mát do thiếu trách nhiệm gây ra.

1. Tuyệt đối giữ bí mật những tin tức, tài liệu mật về tình hình hoạt động của trường.

2. Nghiêm cấm in sao các thông tin, tài liệu liên quan tới trường cung cấp cho người khác khi chưa được Chủ tịch Hội đồng quản trị, BGH đồng ý.

3. Không tự ý đưa người lạ vào cơ quan và tiếp khách riêng ở nơi làm việc.

4. Có ý thức xây dựng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động của nhà trường.

 

 

CHƯƠNG VII

   KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

  1. Các hành vi vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật lao động:

 

Điều 17: Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động

Giáo viên - CBNV vi phạm kỷ luật lao động được đánh giá trên cơ sở sau:

-          Không chấp hành phân công, chỉ đạo của lãnh đạo.

-     Không đảm bảo chất lượng giảng dạy, chất lượng công việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-          Vi phạm ngày giờ công lao động, làm việc riêng trong giờ hành chính.

-          Làm mất mát, hư hao tài sản.

 

Điều 18: Các hình thức kỷ luật lao động

Tùy theo tính chất mức độ vi phạm bị xử lý như sau:

 

-          Khiển trách.

-          Cảnh cáo.

-          Không xét tăng lương theo kỳ hạn.

-          Buộc thôi việc.

 

Điều 19: Thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng BGH có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật của Giáo  viên - CBNV. Có thể tạm thời đình chỉ công tác ngay theo khoản 1,2 điều 92 của Bộ Luật Lao Động

2. Trình tự xử lý hành vi vi phạm kỷ luật lao động và quyết định kỷ luật lao động được thực hiện theo Bộ Luật Lao Động. Khi mở Hội đồng xử lý kỷ luật có sự tham gia và nhất trí của Công đoàn nhà trường.

 

B.Trách nhiệm vật chất:

 

Điều 20: Giáo viên - CBCNV gây thiệt hại đối với nhà trường (bằng vật chất hoặc uy tín của trường), tùy theo tính chất và mức độ thiệt hại thì Hội đồng kỷ luật quyết định bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm, thực hiện theo điều 89, 90 của Bộ Luật Lao Động (Chủ tịch HĐQT phối hợp với BGH  mở Hội đồng kỷ luật để quyết định).

 

Điều21: Trình tự và thủ tục xử lý việc bồi thường được áp dụng theo quy định của Bộ Luật Lao Động.

 

 

 

 

CHƯƠNG VIII

   TỔ  CHỨC  THỰC  HIỆN

Điều 22: Đối tượng áp dụng: Tất cả Giáo viên - CBNV của nhà trường  đều phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định trong bản nội quy lao động này.

 

Điều 23: Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công tác, phải bồi thường thiệt hại theo quyết định của Hội đồng kỷ luật và có quyền khiếu nại nếu xét thấy chưa thỏa đáng. Trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vẫn phải chấp hành quyết định của Nhà trường.

          Khi có kết luận đúng hay sai sẽ thực hiện theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền giải quyết về khiếu nại.

 

Điều 24: Mọi vi phạm phát sinh không nằm trong bản nội quy này sẽ được xử lý theo quy định của Bộ Luật Lao Động và các văn bản khác có liên quan.

 

Điều 25: Bản nội quy này được đăng ký tại  Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội Quảng Trị và có hiệu lực trong vòng 15 ngày nếu không có thông báo nào khác của cơ quan quản lý nhà Nước về lao động.

 

Điều 26: Nội quy này được phổ biến tới từng Giáo viên - CBNV trong Nhà trường để thực hiện.

 

Điều 27: Quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề cần bổ sung, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ cùng BGH xem xét điều chỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  Những nội dung phát sinh sẽ được thể hiện tại phụ lục của nội quy này.

 

Điều 28: Ban giám hiệu, tổ chức Công đoàn Trường dựa vào những quy định trong nội quy lao động này xây dựng (Thoả ước lao động tập thể) phù hợp với tình hình hoạt động của nhà Trường nhưng không trái với quy định của Bộ luật lao động.

 

Điều29: Ban giám hiệu, Công đoàn Trường, Phòng tổ chức hành chính, tổ Bảo vệ có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, giám sát Cán bộ, nhân viên, Giáo viên của nhà Trường thực hiện nội quy lao động đã đề ra và chịu trách nhiệm trước HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

 

                                                                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                          P. CHỦ TỊCH

                                                                                        Đặng Văn Thịnh

                                                                                        

                                                                                                 Đã ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG PHỤ LUC

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết