Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,997
17
91
365
56,674

Liên kết

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ỦY
Cập nhật 25/06/2013 Lượt xem 777

ĐẢNG ỦY PHƯỞNG 5

CHI BỘ TRƯỜNG TCCN MAI LĨNH QUẢNG TRỊ

Số … -QC/CBML

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ỦY

Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị

Nhiệm kỳ 2010 - 2013

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ( Khóa X );

- Căn cứ Quyết định 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ Qui định 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ vào nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2013,

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ và phát huy vai trò của chi ủy trong quá trình lãnh đạo các hoạt động của nhà trường. Chi ủy ban hành qui chế hoạt động như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1: Chi ủy trường Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị thực hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, văn hoá, tổ chức và công tác xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của Đảng.

a/ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

b/ Bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, CBVC làm chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, Chi bộ không bao biện công tác chính quyền và ngược lại chính quyền không ỷ lại Chi bộ hoặc xem nhẹ công tác Đảng, công tác quần chúng.

c/ Bảo đảm phát huy trí tuệ của đảng viên trong Chi bộ, tập thể thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước đạt hiệu quả cao nhất và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA CHI ỦY

A/ Trách nhiệm và quyền hạn của Chi ủy:

Điều 2: Chi ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp và Nghị quyết Đảng bộ, Chi bộ trong nhiệm kỳ.

Điều 3: Chi bộ có trách nhiệm quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong Đảng viên và thông qua các tổ chức Chi bộ, đoàn thể nhà trường, nhằm cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thực hiện một cách có hiệu quả.
Điều 4: Hoạt động Chi bộ lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và những qui định của Đảng để thực hiện những nội dung sau:

a/ Quán triệt các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và dựa trên cơ sở văn bản cấp trên đề ra nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.

b/ Tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2013 hằng năm; quý; tháng, Chi bộ có chương trình, nội dung công tác cụ thể để thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với thời gian và nhiệm vụ được giao.

c/ Tổng kết rút kinh nghiệm những vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo của Chi ủy, đề nghị với cấp trên các vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách để cấp trên nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.

d/ Chi bộ có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, Nghị quyết đề ra của Chi bộ và kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, đề nghị cấp trên có thẩm quyền kỷ luật và khen thưởng kịp thời.

đ/ Xét đề nghị phát triển đảng viên mới, chuyển chính thức đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định.

B/ Trách mhiệm quyền hạn của Bí thư và phó bí thư Chi bộ:

Điều 5: Đối với đồng chí Bí thư Chi bộ: là người chủ trì chịu trách nhiệm chung công việc của Chi bộ , đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ và công tác chính trị, tư tưởng trong Chi bộ có nhiệm vụ sau:

a/ Nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để quán triệt trong đảng viên của Chi bộ và giải quyết công việc được kịp thời.

b/ Nghiên cứu những vấn đề nội dung phát triển nhà trường, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, cùng với HĐQT và Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường hằng năm và nhiệm kỳ 2010 – 2013.

c/ Chủ trì các kỳ họp của Chi bộ, tổng kết và có kết luận. Triệu tập các cuộc họp đột xuất với những nội dung quan trọng và cấp bách.

Điều 6: Đồng chí Phó bí Chi bộ có nhiệm vụ sau: Thay mặt đồng chí Bí thư giải quyết những công việc khi đồng chí Bí thư đi vắng. Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra Đảng, phụ trách công tác lưu trử hồ sơ, công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cùng với đồng chí Bí thư điều hành hoạt động Chi bộ, giải quyết công việc hàng ngày và những công việc do đồng chí Bí thư uỷ nhiệm.

C/ Quyền hạn và trách nhiệm của Đảng viên:

Điều 7: Quyền hạn trách nhiệm của đảng viên trong Chi bộ như sau :

a/ Mỗi đồng chí đảng viên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước.

b/ Đảng viên tham gia xây dựng nội dung, thảo luận và biểu quyết công việc của Chi bộ, thiểu số phục tùng đa số và bảo lưu ý kiến theo quy định Điều lệ Đảng.

c/ Mỗi đồng chí đảng viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực, chịu trách nhiệm trước Chi bộ nhiệm vụ được giao, từng đồng chí chủ động đề xuất ý kiến của mình thuộc công việc mình phụ trách để tập thể Chi bộ tham gia quyết định.

CHƯƠNG III:  SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI CÁC TỔ CHỨC

ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 8:

a- Chi bộ thể hiện vai trò lãnh đạo thông qua các tổ chức đoàn thể nhà trường, có trách nhiệm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hoá Nghị quyết của Chi bộ thành kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

b- Tổ chức tập hợp CBVC nhà trường có trách nhiệm cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Chi bộ, của Đảng cũng như chủ trương, pháp luật Nhà nước được chuyển tải đến CBGV, vận động CBGV hiểu biết và tự nguyện thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước một cách có hiệu quả.

c- Đồng thời phản ảnh cho Đảng những tâm tư, nguyện vọng ,đề nghị chính đáng của quần chúng và CBGV cho Chi bộ xem xét và tham gia công tác xây dựng Đảng.

d- Chịu sự lãnh đạo của Chi bộ một cách tuyệt đối, đồng thời phải phát huy tính độc lập của đoàn thể và chịu trách nhiệm phần việc của t/c đoàn thể mình phụ trách.

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9: Bí thư chịu trách nhiệm :

- Đôn đốc kiểm tra việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết đối với đảng viên, kịp thời uốn nắn những sai sót lệch lạc và thông tin cho Đảng uỷ cấp trên những vấn đề cần thiết.

- Xây dựng nội dung công tác cho các kỳ họp, và Đại hội hết nhiệm kỳ.

- Chủ động phối hợp các tổ chức và chính quyền nhà trường đề ra lịch công tác, có kế hoạch công tác tháng, quý và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

- Nắm bắt kịp thời những phản ảnh, đề xuất những ý kiến của đảng viên, các ban ngành trong và ngoài nhà trường, để Chi bộ có hướng lãnh đạo xử lý kịp thời.

- Có trách nhiệm thu đảng phí và nộp đảng phí lên cấp trên đúng theo qui định Điều lệ Đảng và thực hiện công tác tài chính của Đảng.

- Phân công đảng viên ghi biên bản mỗi cuộc họp, các cuộc sinh hoạt và Đại hội - Có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ, công văn đến đi và các báo cáo của các ban, ngành đoàn thể.

- Hàng tháng Bí thư và Phó bí thư họp 1 lần vào ngày 23 trong tháng để đánh giá công tác và xây dựng chương trình công tác trong tháng trước khi tổ chức họp định kỳ hay đột xuất của Chi bộ.

Điều 10: Đối với Chi bộ.

- Mỗi tháng họp 1 lần định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, nếu có vấn đề đột xuất sẽ triệu tập họp Chi bộ bất thường.

- Nội dung họp Chi bộ do Bí thư chủ trì và báo cáo đầy đủ tình hình chung của Chi bộ, quá trình thực hiện nhiệm vụ Chi bộ trên từng lĩnh vực và thời gian đã thực hiện, đảng viên tham gia đề xuất từng sự việc để Chi bộ quyết định từng nội dung công việc..

Điều 11: Chế độ bảo mật.

Để đảm bảo cơ mật, hầu hết các tài liệu mật, nội dung mật đưa ra trong cuộc họp Chi bộ, các đảng viên dự họp đều đảm bảo đúng chế độ bảo mật, không được phát tán và thông tin ra ngoài, quản lý và lưu trữ hồ sơ theo chế độ mật của từng loại văn bản và nội dung đó.
Điều 12: Chế độ kiểm tra.

Chi bộ có kế hoạch thực hiện chế độ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn UBKT Đảng cấp trên. Khi cần thiết Chi bộ tiến hành họp kiểm tra theo đề xuất của cấp trên.
Điều13: Chế độ phê bình và tự phê bình.

Từng đồng chí đảng viên trong Chi bộ sinh hoạt tự kiểm điểm hàng năm theo qui định chung. Ngoài ra còn thực hiện công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành theo qui định của Điều lệ Đảng.

Điều 14: Giải quyết thư khiếu nại tố cáo.

Khi nhận thư khiếu nại tố cáo của tổ chức, cá nhân gửi đến Chi bộ. Bí thư nhận thư phân loại nếu không thuộc phạm vi của Chi bộ thì lưu chuyển đến BGH nhà trường có chức năng giải quyết theo luật khiếu tố, khiếu nại của công dân, nếu trường hợp thuộc Chi bộ thì có xác minh làm rõ trả lời theo Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.

Điều15: Chế độ thông tin.

1/ Chi bộ có trách nhiệm báo cáo với Đảng uỷ định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện công tác của Chi bộ mình trong tháng, quý, năm. Báo cáo bằng văn bản về Đảng uỷ.

2/ Tổng kết năm, mãn nhiệm kỳ, Chi bộ đối chiếu số liệu, các chỉ tiêu được đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Chi bộ báo cáo số liệu cho Đảng uỷ xem xét quyết định việc đánh giá báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ.

3/ Chi bộ nhận báo cáo và thông tin cấp trên có trách nhiệm cung cấp các thông tin và sao gởi các văn bản theo nội dung của từng loại văn bản đến đảng viên trong Chi bộ.

Điều 16: Khen thưởng và kỷ luật.

1/ Đề nghị cấp trên khen thưởng đối với cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, chế độ khen thưởng theo quy định cấp trên.

2/ Đề nghị cấp trên kỷ luật đối với cá nhân vi phạm các quy định của Đảng và Điều lệ Đảng, tuỳ theo mức độ vi phạm cấp có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Thực hiện quy chế.

1/ Quy chế này được thông qua Chi bộ sau khi thống nhất được xem là Quy chế hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013.

2/ Mỗi cá nhân đảng viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

3/ Quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề nào chưa phù hợp thì kịp thời phản ảnh Chi ủy để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

4/ Quy chế này có hiệu lực từ khi ban hành cho đến hết nhiệm kỳ Chi bộ 2010 -2013. 

TM. CHI ỦY

BÍ THƯ

Đinh Viết Long

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết