Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

676,750
36
58
164
56,711

Liên kết

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013 - 2014
Cập nhật 15/01/2014 Lượt xem 698

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 5

CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH

QUẢNG TRỊ

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013 - 2014

CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH

 

I.TÌNH HÌNH

Tổng số đảng viên : 05           

Chính thức : 05           Dự bị : 0            Nam : 02                       Nữ:   03

 BGH : 01                   Giáo viên: 2       Cán bộ: 02       

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC

  1. Lãnh đạo công tác tư tưởng

- Chi bộ chủ trương giữ vững ý chí lí tưởng của người cộng sản. Đảng viên trong chi bộ không được dao động trước những luận điệu xuyên tạc chống chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa cộng sản: lấy tư tưởng Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Mỗi đảng viên cần phải tỏ rõ lập trường quan điểm của người cộng sản, đầu tàu gương mẫu, không làm gì có hại đến uy tín của tổ chức đảng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chi bộ tổ chức các đợt học tập sinh họat chính trị vào đầu mỗi năm học, quán triệt kịp thời các Nghị Quyết của Đảng đến từng đảng viên, đội ngũ cán bộ, giáo viên chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, chủ trương của nhà nước.

- Chi bộ lãnh đạo Nhà trường và các tổ chức chính trị xã hội trong trường thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ tập thể của từng thành viên trong trường từ việc bàn bạc xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn, tổ công đoàn đến việc công khai tài chính, phân công nhiệm vụ, chất lượng, công khai chế độ chính sách, hỗ trợ đời sống . . .  trong đơn vị.

- Thực hiện đúng quy chế dân chủ, mọi hoạt động đều được thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng, nhằm thực hiện cho được  nhiệm vụ giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng học sinh, góp phần đào tạo thế hệ trẻ có năng lực cho xã hội.

  1. Lãnh đạo nhiệm vụ của đơn vị

- Lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện nghiêm túc  cuộc vận động “Hai không”. Chú trọng chất lượng học tập và phẩm chất đạo đức của học sinh, sinh viên.

- Công tác thi đua khen thưởng phải gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể và kết quả công tác; họp thi đua hàng tháng, học kì, bình xét, phân loại đảng viên cuối năm gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

   - Chi bộ lãnh đạo công tác tổ chức, thống nhất định hướng mục tiêu chung cho nhà trường và các tổ chức chính trị – xã hội. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, vững mạnh, có đạo đức, có trình độ chuyên môn vững, có khả năng triển khai thực hiện thành công nghị quyết của Đảng các cấp.

3. Lãnh đạo công tác Đoàn thể

            3.1. Công đoàn: Chi bộ chủ trương công đoàn phải thực sự là tổ ấm của CĐ viên, là nguồn cổ vũ động viên mọi người hoàn thành nhiệm vụ được giao. Triển khai cuộc vận động “Dân chủ, Kỷ cương, Tình thương, Trách nhiệm”. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tổ chức tham quan, học tập cho giáo viên, thăm hỏi động viên giáo viên kịp thời khi hữu sự.

   3.2. Đoàn thanh niên

- Tổ chức các hoạt động giáo dục tư tưởng, rèn luyện nhân cách cho ĐVTN. Tổ chức giáo dục ĐVTN học tập chính trị, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, tổ chức tốt các đợt thi đua, tìm hiểu về ATGT, phòng chống Matuý, các đợt sinh hoạt cắm trại, về nguồn, nghe nói chuyện truyền thống các ngày lễ lớn : 22/12, 3/2, 30/4&1/5, 19/5. . .. phấn đấu trở thành ĐV ưu tú, phấn đấu trở thành đối tượng được bồi dưỡng kết nạp Đảng.

   - Chi đoàn giáo viên là nòng cốt cho mọi hoạt động của nhà trường.           

4. Công tác xây dựng Đảng

a. Tính đến  tháng 12 /2013 chi bộ có : 05 đảng viên ( 05 chính thức; 0 dự bị )

- Nam: 02 (40 %);                        nữ: 03 (60 %)

b. Tuổi đời

               - Từ  20 đến dưới 30: có 01 đ/c (20 %)

               - Từ  30 đến dưới 40: có 3 đ/c (60 %)

               - Trên 50                       : có 01 đ/c (20 %)

c. Trình độ lý luận chính trị

               - Cao cấp:  01 đ/c          - Cử nhân:  01 đ/c          - Sơ cấp: 0 đ/c

d. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : 100% tốt nghiệp Đại học, 01 tiến sĩ.

- 100% đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú theo QĐ 76/TW, Chi bộ quan tâm đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới dựa trên  nguồn  cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn viên ưu tú. Không vì số lượng mà làm giảm chất lượng của người đảng viên.

   - Công tác đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ dự nguồn tiến hành từng bước chặt chẽ, khoa học, đảm bảo đúng quy định, đảm bảo phẩm chất đạo đức và chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức sắp xếp giao việc, phân công chuyên môn, bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ dự nguồn có điều kiện tham gia công tác quản lí. Thực hiện theo phương châm: tùy việc mà bố trí nhân sự sao cho đạt hiệu quả cao nhất, không vì tình cảm cá nhân, tư lợi riêng. Chi bộ quan tâm đến việc đào tạo cán bộ dự nguồn, giới thiệu nhân sự cho  BCH công đoàn cơ sở, chi đoàn GV, tham gia nhận xét đánh giá cán bộ để bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại.

- Khối đoàn kết nhất trí trong chi bộ thật sự là nòng cốt cho nội bộ nhà trường. Không có đảng viên làm trái quan điểm đường lối nguyên tắc chung. 100% đảng viên giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn.

- Kết nạp 01 đảng viên mới trong năm 2013.

5. Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ được chi bộ quan tâm. Chương trình công tác kiểm tra được cụ thể hóa từng năm, đảng viên tự giác kiểm tra, đánh giá  việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành điều lệ đảng, thực hiện QĐ 76-TW về việc đảng viên giữ mối liên hệ với tổ chức cơ sở đảng nơi cư trú, về 19 điều Đảng viên không được làm, triển khai và thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM là đạo đức là văn minh, hết lòng hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân”, đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dù ở cương vị công tác nào. . . .

III. Chỉ tiêu

  1. Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ được giao trở lên.

-    100% Đảng viên tự kiểm tra việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm.

-    Không có đảng viên vi phạm. Không có đảng viên bị khiếu nại, tố cáo.

2. Danh hiệu cá nhân đảng viên

    * Chiến sĩ thi đua: 0 đ/c

    * Lao động Tiên tiến: 100 %

    * Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  01 đ/c

    * Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ:   02 đ/c

    * Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ:   2 đ/c

 

IV.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI NĂM HỌC 2013 – 2014

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

8/2013

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị

- Họp chi bộ định kì

- Định hướng công tác cho nhà trường và các tổ chức CT –XH

- Tiếp tục công tác tuyển sinh.

Cấp uỷ & Bí thư

 

 

 

 

 

9/2013

- Tiếp tục cuộc vận động “HT và làm theo tấm gương ĐĐ HCM”.

- Họp chi bộ định kì.

- Chỉ đạo các tổ chức triển khai các HĐ lớn trong năm học.

- Kết nạp ĐV mới.

- Triển khai quán triệt NQ TW5 & các kết luận.

Chi bộ

Đ/c Bí thư

 

 

 

Cấp uỷ & Bí thư

 

10/2013

- Kiểm tra việc thực hiện 19 điều ĐV không được làm, kiểm tra đảng viên thực hiện điều lệ đảng.

- Công tác phát triển ĐV mới.

- Họp chi bộ định kì.

- Triển khai kế hoạch chào mừng ngày 20/10.

Đ/c Bí thư

 

 

Cấp uỷ & Bí thư

 

Công đoàn tổ chức.

 

11/2013

- Kiểm điểm ĐV năm 2012. Hồ sơ báo cáo Tổng kết khen thưởng chi bộ.

- Triển khai kế hoạch thao giảng GV.

- Tổ chức khai giảng năm học mới.

Đ/c Bí thư

Trường & Công đoàn tổ chức.

Nhà trường tổ chức

 

 

12/2013

- Thông qua chương trình họat động chi bộ năm 2012.(Kế họach ĐH & CTác Kiểm tra).

- Phân công chuẩn bị Kỉ niệm ngày Thành lập Đảng 3/2. Cuộc thi tìm hiểu về Đảng CS VN.

- Công tác phát triển đảng.

- Công tác sơ kết cuối HK 1.

 

Đ/c Bí thư

 

 

 

Cấp uỷ & Bí thư

 

 

01/2014

- Triển khai  công tác phát triển Đảng: Xét học lớp BD Công tác  kết nạp đảng.

- Chuẩn bị Kỷ niệm 3/2.

- Triển khai các lớp nghề ngắn hạn.

- Hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng viên mới.

 

 

Cấp uỷ & Bí thư

 

 

 

 

 

02/2014

- Công tác chuyên môn.

- Công tác đảng: quán triệt tinh thần đón tết vui vẽ, an toàn, tiết kiệm.

- Công tác khác:

+ Nghỉ Tết Giáp Ngọ ( 28/01-17/02)

 

 

Cấp uỷ & Bí thư

 

 

 

03/2014

- Tổ chức Kỉ niệm 26/3: Cắm trại

- Công tác CM: triển khai kế họach ôn tập thi TN Chính trị

- Giới thiệu lớp đối tượng đảng.

- Đoàn Tổ chức Kết nạp đoàn viên mới.

- Triển khai công tác tuyển sinh khóa 10.

Ban chuyên môn

 

Chi đoàn GV&công đoàn

Đ/c bí thư & Đoàn trường

 

 

 

 

4/2014

- Công tác Đảng:

+ Kiểm tra Đảng viên thực hiện 19 điều ĐV không được làm, kiểm tra đảng viên thực hiện điều lệ đảng.

+ Làm hồ sơ Đảng viên mới chuyển Đảng ủy phường 5.

- Kỉ niệm 30/4 & 1/5

- Công tác chuyên môn:

+ Tổ chức thi tốt nghiệp Chính trị lần 2.

+ Kiểm tra HS thực tập các doanh nghiệp.

+ Tiếp tục công tác tuyển sinh khóa 10.

 

ĐV tự KT, chi bộ tổng hợp

 

 

 

 

P.QLHS & P.ĐT

 

- Giổ Tổ10/3

 

 

 

5/2014

- Công tác Đảng:

- Kiểm tra các mặt công tác của Đảng viên quản lí (tài chính, nhiệm vụ năm học, chuyên môn)

- Xét đề nghị kết nạp ĐV mới.

- Công tác chuyên môn:

+ Tăng cường kiểm tra HS tham gia thực tập các đơn vị.

+  Quán triệt kế hoạch tuyển sinh

- Công tác khác:

+ Thắt chặt nội quy, quy định đối với HSSV.

 

- Ban Kiểm tra

 

 

Cấp uỷ & Bí thư

 

 

 

 

 

P.QLHS

- Kỷ niệm ch.th ĐBP 7/5

- Kỷ niệm 19/5, sinh nhật Bác

 

 

 

 

 

6/2014

- Công tác chuyên môn:

- Chuẩn bị thi tốt nghiệp chuyên ngành K8.

- Công tác phát triển Đảng.

Làm hồ sơ kết nạp ĐV mới.

- Tiếp tục công tác tuyển sinh khóa 10.

 

P.QLHS & P.ĐT

 

- Đ/c bí thư

 

 

 

 

7/2014

- Công tác Đảng, họp chi bộ

+ Chuẩn bị công tác cho năm học mới

- Công tác khác:

+ Hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014 khóa 8.

- Công tác chuyên môn:

+ Tổ chức thi tốt nghiệp CN lần 2.

+ Tiếp tục công tác tuyển sinh khóa 10.

 

-Đ/c bí thư

 

 

 

P.ĐT& Ban TS

 

 

8/2014

 

 

 

 

 

 

- Công tác chuyên môn:

+  Triển khai kế hoạch học tập năm học mới.

+  Phân công tiếp nhận hồ sơ HS khóa 10.

- Công tác đảng:

+ Tổ chức sinh họat chính trị đầu năm học.

+ Kỷ niệm CM tháng 8 & Quốc khánh 2/9

P.ĐT& Ban TS

 

 

Cấp uỷ & Bí thư

 

 

 

Quảng Trị, ngày 10  tháng 01  năm 2014

TM chi bộ

Bí thư

 

Đinh Viết Long

 

 

                                                                                                              

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết