Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,778
49
237
182
56,455

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN K7 TỐI
Cập nhật 20/08/2015 Lượt xem 406

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Lê Văn

Chương

10/07/1975

6,3

TB khá

Khá

7,0

Khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

Phan Thị Thúy

Hằng

06/11/1993

7,6

Khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

Trần Thị

Hằng

26/10/1992

7,4

Khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

7,4

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Thùy

Linh

28/06/1989

6,9

TB khá

Tốt

7,8

Khá

Tốt

7,4

Khá

Tốt

Lê Thị Kim

Ngân

31/10/1990

7,2

Khá

Khá

7,8

Khá

Khá

7,5

Khá

Khá

Trần Thị

Nường

20/03/1988

7,1

Khá

Khá

7,7

Khá

Khá

7,4

Khá

Khá

Trương Văn

Sơn

26/07/1976

6,2

TB khá

Khá

7,1

Khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Bùi Công

Thạch

12/10/1984

7,7

Khá

Khá

8,9

Giỏi

Tốt

8,3

Giỏi

Tốt

Dương Văn

Thành

07/07/1985

7,1

Khá

Khá

7,2

Khá

Khá

7,2

Khá

Khá

Nguyễn Thị Như

Thình

07/01/1992

6,5

TB khá

Khá

7,3

Khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

Đinh Thị

Thúy

14/06/1979

6,8

TB khá

Khá

7,6

Khá

Khá

7,2

Khá

Khá

Nguyễn Thị

Tiên

20/07/1990

7,1

Khá

Tốt

7,0

Khá

Khá

7,1

Khá

Khá

Trần Thị Hoàng

Yến

03/03/1988

6,9

TB khá

Khá

7,8

Khá

Khá

7,3

Khá

Khá

Hoàng Thị

Hoài

25/09/1985

7,2

Khá

Khá

7,2

Khá

Khá

7,2

Khá

Khá

Phan Thị

Linh

10/04/1982

3

Kém

Khá

6,5

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Mai Thị

Hồng

18/09/1992

3,3

Kém

Tốt

7,4

Khá

Khá

7,1

Khá

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết