Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,788
59
247
182
56,465

Liên kết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ANH VĂN TRÌNH ĐỘ B
Cập nhật 28/06/2013 Lượt xem 1073

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHỨNG CHỈ ANH VĂN TRÌNH ĐỘ B

 

1. Khối lượng học tập: 360 tiết

2. Phân bổ thời gian   

- Lý thuyết: 120 tiết

- Thực hành: 240 tiết

3. Mục tiêu:

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Hoàn thiện thêm kiến thức về thì động từ, câu chủ động-bị động, câu trực tiếp-gián tiếp.....

4. Yêu cầu đạt được:

- Học viên có thể sử dụng thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp cơ bản cũng như những bài tập luyện nghe, các đề tài viết.

- Học xong chương trình này, học viên có thể tự trình bày một số chủ đề liên quan đến bài học như nghề nghiệp, bạn bè....và có thể viết một bài luận ngắn.

5. Mô tả tóm tắt nội dung

Nội dung gồm 12 bài và 4 bài ôn tập.

6. Nội dung chi tiết

Nội dung

Số tiết

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

UNIT 1. ALL WORK AND NO PLAY (25 TIẾT)

10

15

 1. Reading 1
 2. Vocabulary 1
 3. Focus on grammar 1
 4. Listening 1
 5. Language in action
 6. Speaking 1
 7. reading 2
 8. In conversation
 9. Vocabulary 2
 10. Focus on grammar 2
 11. Listening 2
 12. Speaking 2
 13. Writing
 14. KnowHow

UNIT 2. MAKING SENSE(25 TIẾT)

10

15

 1. Reading 1
 2. Focus on grammar 1
 3.  Vocabulary 1
 4. Listening 1
 5. Vocabulary 2
 6. KnowHow
 7. Language in action
 8. Speaking 1
 9. Reading 2
 10. Listening 2
 11. Focus on grammar 2
 12. Speaking 2
 13. Writing

 

UNIT 3.  BIG SCREEN, SMALL SCREEN (25 TIẾT)

10

15

 1. Reading 1
 2. Vocabulary 1
 3. Focus on grammar 1
 4. Speaking 1
 5. Language in action
 6. Writing
 7. KnowHow
 8. Listening
 9. Vocabulary 2
 10. Focus on grammar 2
 11. Reading 2
 12. Speaking 2

 

REVIEW UNITS 1-3

  1. Grammar 1, 2, 3, 4
  2. Grammar 5, 6, 7
  3. Vocabulary

15

UNIT 4. IN THE MIND'S EYE (25 TIẾT)

10

15

1. Listening 1

 1. Vocabulary 1
 2. Focus on grammar 1
 3. Speaking
 4. Reading
 5. Writing
 6. Focus on grammar 2
 7. Listening 2
 8. Vocabulary 2
 9. Language in action
 10. KnowHow
 11. Reading and Speaking                     

UNIT 5. STUFF OF LIFE (25 TIẾT)

10

15

 1. Reading 1
 2. Focus on grammar 1
 3. Vocabulary 1
 4. Listening 1
 5. Speaking 1
 6. Language in action
 7. KnowHow
 8. Listening 2
 9. Vocabulary
 10. Focus on grammar 2
 11. Speaking 2
 12. Reading 2
 13. Writing and Speaking

 

UNIT 6. INTERESTING CHARACTERS (25 TIẾT)

10

15

 1. Reading 1
 2. Speaking 1
 3. Vocabulaty 1
 4. Listening 1
 5. Focus on Grammar 1
 6. Language in action
 7. KnowHow
 8. Listening 2
 9. Listening 3
 10. Focus on Grammar 2
 11. Vocabulary 2
 12. Speaking 2
 13. Reading 2
 14. Writing

 

REVIEW UNITS 4-6

1. Grammar 1, 2, 3, 4

2. Grammar 5, 6, 7

3. Vocabulary

15

UNIT 7. TRADE AND TREASURE (25 TIẾT)

1.  Listening 1

 1. Vocabulary 1
 2. Focus on grammar 1
 3. Speaking
 4. Reading
 5. Language in Action
 6. Listening
 7. Vocabulary 2
 8. In conversation
 9. Focus on Grammar 2
 10. KnowHow
 11. Writing and Speaking
 12. Reading, Speaking and Writing                    

10

15

UNIT 8. A TASTE OF IT (25 TIẾT)

10

15

 

 1. Speaking and Listening
 2. Focus on Grammar 1
 3. Listening 1
 4. Vocabulary 1
 5. KnowHow
 6. Speaking
 7. Language in Action
 8. Listening 2
 9. Vocabulary 2
 10. Focus on Grammar 2
 11. Reading
 12. Speaking and Writing

 

UNIT 9. BY LAND AND BY SEA (25 TIẾT)

1. Listening 1

 1. Speaking 1
 2. Listening 2
 3. Vocabulary 1
 4. In conversation
 5. Focus on grammar 1
 6. Language in action
 7. Writing
 8. Reading
 9. Vocabulary 2
 10. Listening 3
 11. Focus on grammar 2
 12. KnowHow
 13.  Speaking

10

15

REVIEW UNITS 7-9

1. Grammar 1, 2, 3, 4

2. Grammar 5, 6, 7

3. Vocabulary

15

UNIT 10. HARD TO BELIEVE? (25 TIẾT)

      1. Listening 1

 1. Vocabulary 1
 2. Focus on grammar 1
 3. Language in action
 4. Writing and Speaking 1
 5. Listening 2
 6. KnowHow
 7. Reading
 8. In conversation
 9. Focus on grammar 2
 10. Listening 2
 11. Vovabulary 2
 12.  Speaking and writing

10

15

UNIT 11: DOWN TO EARTH (25 TIẾT)

      1.Speaking 1

2. Vocabulary 1

3. Listening 1

4. Focus on grammar

5. Reading

6. Vocabulary

7. Language in action

8. Listening 2

9. Writing

10. In conversation

11. Focus on grammar

12. Knowhow

13. Speaking

10

15

UNIT 12: THE RIGHT APPROACH (25 TIẾT)

      1.Reading 1

 1. Vocabulary 1
 2. Focus on Grammar 1
 3. Listening 1
 4. Vocabulary 2
 5. Writing
 6. Speaking
 7. Reading
 8. In conversation
 9. Focus on Grammar 2
 10. Knowhow
 11. Laguague in action

10

15

REVIEW UNITS 10-12

1. Grammar 1, 2, 3,

2. Grammar 5, 6, 7

3. Vocabulary

15

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết